“Haar werkwijze is eenvoudig: Terug naar de basis!”

WERKWIJZE

De basis is wie we van nature als mens
zijn. Los van alles dat aan ons kleeft,
als rollen, verwachtingen, projecties,
etc..

Door terug te gaan naar de basis zijn we beter in staat om gewoonten, gedachten, angsten en projecties van een afstandje te bekijken. Van hieruit kunnen we opnieuw beoordelen wat wel en niet in ons leven past en zijn we tevens in staat om de boodschap achter problemen en klachten beter te begrijpen.

Interventies zijn daarom niet alleen gericht op het oplossen van klachten en problemen, maar temeer op inzicht krijgen in het ontstaan ervan.
Aan het begin van een coachings-/begeleidingstraject wordt daarom eerst gekeken naar hoe de persoon in kwestie leeft, leert en communiceert. Vanuit deze laag wordt vaak een link gevonden naar het ontstaan van de klacht of het probleem. Vanuit ‘de wereld der verschijnselen’ kom je op deze manier terug bij de basis van het leven.

Vanuit eigenheid

Centraal staat dat elk persoon van nature goed, gelukkig en succesvol kan zijn. Ontwikkeling en zelfontplooiing worden daarom natuurlijkerwijs van binnenuit gestimuleerd.
Wat hiermee bedoeld wordt is dat onze menselijke natuur (van jongs af aan) alle ruimte vraagt om vanuit eigenheid tot ontwikkeling te komen. Echter kunnen we door omgevingsfactoren dusdanig gestuurd worden dat we minder goed weten wie we zijn en wat we willen. Door inzicht te krijgen in dit proces is iemand beter in staat om weer de regie over zijn eigen leven te voeren.

Kernoorzaak

Het aanpassen en omvormen van onze natuur, omwille van de omgeving is in veel gevallen de kernoorzaak van een hoop leed en verdriet. Roos haar werkwijze is er daarom op gericht om omgevingsfactoren vanuit het belang van onze menselijke natuur in te richten.

Door zich af te stemmen op de ander en hem in zijn natuurlijke ontwikkeling te herkennen, wordt al snel duidelijk wat de uitgangspunten voor coaching en advies zijn.
Roos is in staat om in korte tijd de informatie te verkrijgen om iemand middels coaching en advies op weg te helpen.

De totale mens

Roos werkt vanuit de Holistische mensvisie, oftewel in haar benadering gaat zij uit van de Totale mens. Dit betekent dat een vraag of probleem altijd vanuit de context van de totale persoon benadert wordt.
Dit maakt dat de hulpverlening op het individu gericht is, in plaats van op het bestrijden van een klacht of probleem alleen.

Haar visie en werkwijze gaan hand in hand met de Antroposofische Filosofie van Rudolf Steiner. Antroposofie vormt daarom een belangrijk uitgangspunt in haar praktijk.

Kinderen van deze tijd

De doelgroep waar Roos zich op richt bestaat voor een groot deel uit kinderen die problemen ervaren in het ‘verbinden’ met hun omgeving. Dit uit zich over het algemeen in afwijkend en storend gedrag. Het kind reageert opvallend of loopt vast.

lees meer

Omgeving sluit onvoldoende aan

Het kind reageert opvallend of loopt vast in de structuren en systemen uit zijn omgeving.
Dit heeft vaak te maken met dat de omgeving onvoldoende aansluit op hoe het kind van nature leeft en leert. Met als gevolg dat prikkels uit de omgeving voor verwarring en ruis zorgen. Het is voor het kind in zo´n geval niet natuurlijk om zich te schikken naar zijn omgeving.

Diagnoses

Vaak gaat het om kinderen met diagnoses als ADHD, ADD, autisme en andere ontwikkelings- en/of gedragsverschijnselen die afwijken van de gemeenschappelijke norm. Diagnoses zijn echter niet richtinggevend voor Roos haar coaching en begeleiding.

Gedrag dient als spiegel

In haar benadering gaat Roos er in de eerste plaats vanuit dat de oorzaak van gedragsproblemen niet bij het kind zelf ligt. Haar interventies zijn er niet op gericht om de natuur van het kind te veranderen, omdat het kind dan in zijn basis versnipperd en beschadigd raakt.
Daarentegen vormt elk gedrag van het kind een spiegel voor zijn omgeving. Zoals het woord spiegel al aangeeft liggen in het gedrag tevens boodschappen voor de omgeving. Door deze boodschappen te herkennen en te begrijpen zijn we beter in staat om te bepalen wat we in de omgeving kunnen veranderen om het kind meer zichzelf te laten zijn. Negatieve gedragspatronen zullen naar de achtergrond verdwijnen, wanneer het kind de ruimte krijgt om te zijn wie hij is!

Kenmerken van de nieuwe tijd

Nieuwe generaties brengen meer kinderen voort die zich steeds heviger en met meer overtuiging verzetten tegen ‘oude’ beheersmatige systemen, waarin weinig tot geen ruimte is voor een natuurlijke ontplooiing. De manier en mate waarin het gedrag zich manifesteert, vertelt ons dat het kind steeds minder ruimte heeft om zich, ten koste van zichzelf, aan te passen aan zijn omgeving.

Reacties van het kind

Reacties van het kind dat zich niet begrepen voelt kunnen twee kanten uitgaan. Het kind gaat zich verzetten in druk, defensief, destructief en/of agressief gedrag. Het andere reactiepatroon treedt op bij kinderen die zich naar binnen keren. Deze kinderen zullen zich waar mogelijk aanpassen, maar zijn verder vooral afwezig in dromen en fantasieën, waardoor ze geen gewenste reacties meer tonen. Dit zou je kunnen zien als een soort vluchten voor de realiteit, omdat het kind in deze realiteit zijn weg niet kan vinden.
Verschillende combinaties van deze twee reactiepatronen komen ook voor.

Natuurlijke ontwikkeling

Tot het 14e jaar is het kind natuurlijk gezien nog niet bezig met verstand en logica. Voor een natuurlijke ontwikkeling is het noodzakelijk om, bij alles wat je het kind aanbiedt, op het belevingsniveau van de verschillende ontwikkelingsfasen aan te sluiten.
Tot het 7e levensjaar spelen het zenuw- zintuigstelsel en het ritmische stelsel de grootste rol bij het opnemen en verwerken van prikkels. Daarna tot het 14e levensjaar heeft vooral het ritmisch stelsel de overhand. In deze fasen heeft het kind een stuk menselijkheid nodig. Het wil natuurlijkerwijs leren wat een mens is en hoe mensen leven. Daarbij is het van groot belang dat we in alles wat we het kind aanbieden fantasie en creativiteit laten doorklinken, omdat dit de taal van zijn belevingsniveau is.

Belevingsniveau

Om op het belevingsniveau aan te kunnen sluiten is het van belang te weten hoe het zenuw- zintuigstelsel en het ritmisch stelsel in het kinderleven doorwerken. Roos haar benadering is erop gericht om ouders/verzorgers hierbij op weg te kunnen helpen. De Antroposofische Filosofie van Rudolf Steiner biedt de nodige handvatten om het kind in zijn natuurlijke ontwikkeling te begrijpen en te ondersteunen.

Visie & Missie

Alle diensten zijn Holistisch van aard, omdat de Totale Mens in haar praktijk centraal staat! Coaching, advies en begeleiding krijgen vorm vanuit de Antroposofie, omdat deze Filosofie volledig op de werkelijkheid van ons natuurlijk mens-zijn gebaseerd is.

lees meer

De Antroposofische Filosofie van Rudolf Steiner betreft een wereldbeschouwing en menskunde die de basis voor elk menselijk leven vormt. Kijk voor meer uitleg over de begrippen ‘Holisme’ en ‘Antroposofie’ bij de betreffende kopjes.

Inzicht en Bewustzijn

In Roos haar diensten wordt altijd naar het verkrijgen van inzicht en Bewustzijn toegewerkt. Inzicht in wie je van nature bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. Dit stelt iemand in staat om de regie over zijn eigen leven te houden.

Piramide van Maslow

Het principe uit de piramide van Maslow gebruikt ze hierbij als uitgangspunt. Namelijk dat basisbehoeften als eten, drinken, veiligheid, warmte en liefde voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling en zelfontplooiing.

De kernoorzaak

Wat centraal staat is dat de kernoorzaak van klachten en problemen gevonden wordt. Ook hierbij spelen inzicht en bewustzijn een belangrijke rol. In coaching- en begeleidingsprocessen wordt altijd naar een duurzaam en natuurlijk resultaat toegewerkt.

De boodschap achter klachten en problemen

Elke klacht en elk probleem brengt een boodschap met zich mee die, als deze gehoord wordt, tot verandering en genezing kan leiden. Ziekte hoeft om die reden geen voldongen feit te zijn! Roos haar coaching en begeleiding is erop gericht om je te helpen deze boodschappen te vinden en te begrijpen.

Volledig Mensbeeld

We spreken pas van een natuurlijk en volledig mensbeeld als ook alle aanwezige wezensdelen van de mens in deze benadering meegenomen worden. Dit betekent dat de mens in al zijn wezensdelen; lichaam, ziel en geest, centraal staat.

Geest, ziel en lichaam

Roos haar studie in de Antroposofie heeft er toe bijgedragen dat zij de werking van onze geest en ziel in samenhang met het lichaam en het dagelijks leven heeft leren begrijpen en herkennen. Deze kennis en ervaring past zij toe in haar benaderingswijze.

Holisme

Holisme is afgeleid van het Griekse woord ‘Holon’. Met Holon wordt ‘Het Geheel’ bedoeld. Het woord Holisme wordt gebruikt voor de omschrijving van visies waarin ‘Het Geheel’ en het zien van samenhangen als uitgangspunt wordt genomen.

lees meer

De betekenis van deze visie wordt in verschillende deelgebieden van onze maatschappij gebruikt. Zo zijn er verschillende levensovertuigingen, politieke stromingen en filosofieën die Holistisch van aard zijn. De Antroposofische Filosofie van Rudolf Steiner is in de basis Holistisch van aard.
In de Gezondheidszorg wordt het woord Holisme gebruikt om een visie of benaderingswijze te omschrijving waarin de Totale Mens centraal staat.

Kenmerken van een Holistische Mensvisie zijn:

  • Alles wat bij een mens hoort wordt als onderdeel van de Totale mens gezien. Of het nu gaat om je lichaam, ziel, geest, geloofsovertuiging, studie, werk, relaties, etc., alles is met alles verbonden;
  • Alle menselijke facetten zijn onderling verbonden en vertonen een duidelijke wisselwerking. Hierdoor wordt de bestudering van elk afzonderlijk deel altijd in samenhang met de totale mens gezien;
  • Een Holistische Mensvisie geeft andere, vaak completere observaties en mogelijkheden in een behandeling. Dit komt doordat er vanuit een klacht altijd naar de verbinding met andere belangrijke mensdelen gekeken wordt;
  • Holisme gaat veel verder dan het bestrijden van symptomen alleen. De oorzaak van een klacht kan namelijk in een heel ander gebied van de totale mens zijn ontstaan, dan het gebied waar de klacht zich voordoet. Zo kan hoofdpijn (lichamelijk facet) bijvoorbeeld door stress op het werk (sociaal- maatschappelijk facet) veroorzaakt worden;
  • Een holistische benadering zorgt ervoor dat bij een probleem of klacht het fenomeen ‘oorzaak gevolg’ , in een ander perspectief komt te staan. Zoals er in de reguliere gezondheidszorg snel van ziekte gesproken wordt, spreekt men vanuit een Holistische visie eerder over ontwikkelingstaken;
  • De symboliek van klachten en problemen. Symptomen en klachten dienen als signaal om ons mensen ervan bewust te maken dat er ergens in ons leven sprake van een disbalans is. Echter leidt het wegnemen van symptomen niet tot oplossing van de kernoorzaak. Juist door de symboliek achter een klacht of probleem te begrijpen wordt vaak duidelijk hoe en op welk gebied de oorzaak aangepakt kan worden.

Antroposofie

Antroposofie betekent letterlijk; ‘Wijsheid van de mens’. Door Rudolf Steiner liever omschreven als ‘Bewustzijn van je mens-zijn’. De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner is de grondlegger van de Antroposofische Filosofie, hij leefde van 1861 tot 1925.

lees meer

Levende Geesteswetenschap

Het bijzondere aan de Antroposofische Filosofie is dat het om een levende geesteswetenschap gaat die volledig op de levende werkelijkheid van de totale mens gebaseerd is. Hierin onderscheidt de filosofie zich van andere opvattingen en benaderingswijzen.

Hoe kosmische energie in het stoffelijke doorwerkt

Antroposofie is naast een wetenschap een allesomvattende mens- en wereldkunde.
Waar andere natuur wetenschappen zich ‘beperken’ tot de bestudering van het stoffelijke, zegt Rudolf Steiner dat het stoffelijke pas echt begrepen wordt zodra we datgene wat de stof tot leven brengt erkennen en herkennen. In feite hebben we het hier over de bezieling van al dat leeft.
Bovendien gaat het niet alleen om kennis. Kennis is vanuit de Antroposofie bekeken in feite niet meer dan dode stof. Deze stof komt pas tot leven wanneer men ziet hoe de Kosmische energie in het stoffelijke doorwerkt. Aarde en Kosmos zouden zonder deze samenhang en wisselwerking geen bestaansrecht hebben.
De Antroposofie vertegenwoordigt een methode en didactiek die in feite zelf leeft en zich daarom natuurlijkerwijs in elk menselijk leven laat toepassen.

De Totale Mens

Om tot een benadering van de Totale mens te komen is het nodig niet alleen wetenschap van de mens als fysiek wezen te hebben, maar zijn ziel en geest ook als wezenlijke onderdelen te zien.
Dat onze wezensdelen lichaam, ziel en geest tegenwoordig onevenredig en vaak los van elkaar beschouwd worden, heeft met een aantal ontwikkelingen in de geschiedenis te maken.

Ontwikkelingen in de geschiedenis

In de 17e eeuw ontstond er een revolutie in de wetenschap. Voor het vergaren van kennis over het menselijk leven beperkte men zich voornamelijk tot de bestudering van het stoffelijke. Hierdoor raakten geest en ziel als onderdelen van de totale mens steeds meer op de achtergrond. Dit heeft tot gevolg gehad dat de hedendaagse gezondheidszorg zich voornamelijk op de afzonderlijke delen van de mens richt, i.p.v. gezondheidsklachten en problemen vanuit een totaal mensbeeld te beschouwen.
Voor deze wetenschappelijke revolutie werd de totale mensbenadering in heersende filosofieën en religies als vanzelfsprekend beschouwd.

Antwoorden en herkenning

Sinds Roos zich met Antroposofie bezig houdt, heeft zij de antwoorden en herkenning gevonden waar zij in haar ontwikkeling als mens en hulpverlener naar op zoek was. De Filosofie biedt haar in allerlei opzichten inzicht en bewustzijn en stimuleert haar om in alles vanuit eenheid de afzonderlijke delen beter te begrijpen. Dit uitgangspunt vormt voor Roos de kern van alles en is daarom onmisbaar in de diensten die zij biedt.

“Opgroeien, Opvoeden, Gezondheid, Voeding, Relaties, Zelfontplooiing”

DIENSTEN & TARIEVEN

Roos Wassenaar geeft coaching en
advies in de vorm van gesprekken.
Daarnaast biedt zij observatie en
begeleiding in gezinssituaties.

De levensgebieden waar Roos zich op richt gaan over opgroeien, opvoeden, gezondheid, voeding, relaties en zelfontplooiing.
Hoeveel gesprekken een coachingstraject in beslag neemt kan per persoon en per situatie verschillen. Ditzelfde geldt voor de duur van begeleidingstrajecten.
Als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van kinderen dan worden de ouders/verzorgers hier vanzelfsprekend bij betrokken.

Doel

Roos haar diensten zijn erop gericht om de kernoorzaak van klachten en problemen boven tafel te krijgen. In een eerste gesprek wordt dit vaak al duidelijk. Inzicht is het begin en geeft tevens hoop en mogelijkheden om de eerste stappen naar verbetering te zetten. Afhankelijk van de persoon en de situatie wordt een inschatting gemaakt van wat er verder nodig is om deze veranderingsmogelijkheden aan te pakken.

Tarieven

 

Gesprekstarief

€ 55,- per uur

Observatie- en begeleidingstarief

€ 45,- per uur

Eventuele reiskosten

€ 0,19 per km.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

“Goed in Bewust Zijn”

OVER ROOS

Maak kennis met Roos Wassenaar haar Praktijk in coaching en advies

De rode draad in al haar ervaringen is dat zij zich steeds meer naar haar eigen visie en roeping ontwikkeld heeft. Roos haar roeping was van jongs af aan al duidelijk: “Mensen helpen zichzelf te helpen!”

Dit motto heeft in haar loopbaan altijd centraal gestaan, evenals het geloof in en het nastreven van een Holistische Mensvisie.

Achtergrond

Roos haar opleidingsachtergrond is HBO Verpleegkunde en de meeste van haar werkervaringen heeft ze in de Psychiatrie en de Kind- Jeugdhulpverlening opgedaan.

Eén van de vijf beroepsrollen van de verpleegkundige is de rol van coach. Dit is de rol waar Roos zich het meest in thuis voelt.

Haar diensten krijgen volledig vorm vanuit de persoon die ze is. Wat hiertoe bijgedragen heeft is haar brede werkervaring in de gezondheidszorg, waardoor ze inmiddels een ervaren coach is.

Verkrijgen van Inzicht

Wat Roos altijd gefascineerd heeft zijn de beweegredenen van mensen om tot bepaalde keuzes te komen. Keer op keer heeft zij gezien en ervaren dat Inzicht en Bewustzijn de belangrijkste sleutels vormen voor het maken van gezonde keuzes die passen bij onze natuur en creativiteit.

In haar diensten wordt daarom altijd naar het verkrijgen van Inzicht en Bewustzijn toegewerkt. Inzicht in wie je van nature bent, wat je doet en wat je wilt bereiken.

Ze gebruikt hierbij de mens van nature als coachingskader.

“De uitdaging in contact is te horen
wat er niet wordt gezegd”

CONTACT

Roos Wassenaar, Praktijk voor
Holistisch advies en coaching.

T 06-16934184

E info@rooswassenaar.nl

KvK 59704470
BIG registratie 89064427430

Op de hoogte blijven?

Meld u hier aan voor de e-mail nieuwsbrief.